นับได้ว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาเปิดฐานการผลิตและการลงทุนในชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปัจจุบัน

มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยคิดเป็นกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด มีสัดส่วนสูงในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือค่า GDP โดยกลุ่มฐานการผลิตสินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างชาติที่สำคัญในไทย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กต่างๆ ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพสูงของไทยทำให้บริษัทต่างชาติใช้ประโยชน์จากไทยในฐานะฐานการผลิตสินค้าและประตูทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกสินค้าไปทั่วโลก ซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย

สำหรับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในอนาคต ไทยยังคงรักษาจุดเด่นในการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไทยมีการออกกฎระเบียบและการใช้นโยบายทางภาษีที่เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ มีกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการค้าและการโยกย้ายสินค้าอย่างค่อนข้างเป็นอิสระ และมีทักษะแรงงานฝีมือดีที่มีค่าแรงค่อนข้างต่ำในตลาด

แต่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันก็ทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มีความเข้มแข็งก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกเช่นกัน ไทยยังคงมีจุดอ่อนเรื่องการพึ่งพาอาศัยนักลงทุนต่างชาติมากเกินไป ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่ให้ต้นทุนที่ต่ำกว่า ไทยจึงต้องพัฒนาความพร้อมในด้านแรงงาน นโยบายภาษี และการสร้างฐานการผลิตและเทคโนโลยีให้น่าดึงดูดต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้น