ความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย

นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

ประเทศไทยเป็นแหล่งการผลิตเหล็กคุณภาพดี มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และการผลิตเหล็กสามารถรองรับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมในภาคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังพบข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปเหล็กให้มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กเพลาดำ เป็นต้น

ในปัจจุบัน เนื่องด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ไทยต้องอาศัยการนำเข้าเหล็กเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยไทยเน้นการนำเข้าเหล็กส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี เป็นต้น

ในขณะที่เหล็กที่ไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นอย่างดี ได้แก่ เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กกล้า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นต้น ซึ่งเหล็กบางชนิดนี้ก็มีศักยภาพและปริมาณการผลิตที่ดีพอสำหรับการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเหล็กจากประเทศจีน ทำให้ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงการผลิตตลอดเวลาเพื่อให้สินค้าเหล็กของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในตลาดโลก

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในไทยจึงเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องได้รับการเกื้อหนุนและเสริมสร้างรากฐานให้มั่นคงและอยู่รอด เพื่อรักษาไว้ซึ่งฐานการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไป